Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i zawarte w niej Klauzule informacyjne opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronie https://magazyn.mediarecovery.pl, https://mediarecovery.pl, https://forensictools.pl, https://mediaeraser.com

Administratorem strony jest MEDIA sp. z o. o . z siedzibą w Katowicach, ul. Piotrowicka 61, 40 – 723 Katowice, NIP: 634-23-41-032 KRS: 0000232909 Kapitał zakładowy: 400 000 zł. Kontakt do administratora: zgoda@mediarecovery.pl.

1. Klauzule informacyjne

1A. Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy na stronie https://mediarecovery.pl/kontakt/formularz ofertowy na zakładkach produktowych – https://mediarecovery.pl/zapytanie-ofertowe/ i na stronach https://forensictools.pl, https://mediaeraser.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MEDIA sp. z o. o . z siedzibą w Katowicach, ul. Piotrowicka 61, 40–723 Katowice, NIP: 634-23-41-032 KRS: 0000232909, kapitał zakładowy: 400.000,00 zł. Kontakt do administratora: zgoda@mediarecovery.pl.
 2. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem email pod adresem: biuro@mediarecovery.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa w celu obsługi zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub formularza zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Państwa dane będą przechowywane celu prawidłowej obsługi zapytań przez 90 dni od dnia złożenia zapytania za pośrednictwem formularza. Po tym okresie zostaną usunięte.
 5. Jeżeli w wyniku przesłanego zapytania skorzystają Państwo z naszych usług i w konsekwencji będą Państwo w relacji korespondencyjnej z jednym z naszych handlowców, Państwa dane będą  przetwarzane przez okres prowadzonej współpracy, a także przez dalszy okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z naszych usług przez okres dłuższy niż wskazany w punktach 5 i 6, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Użytkownika i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.
 7. Pani/Pana dane są przetwarzane przez dostawców usług działających na rzecz Administratora, takich jak hosting strony www, na której znajduje się formularz zgody, czy poczta elektroniczna. Część naszych dostawców posiada siedziby poza Unią Europejską, jednak wszyscy zobowiązani do stosowania standardów zgodnych z wymaganiami RODO. Nasza infrastruktura jest zabezpieczona zgodnie z najlepszymi praktykami a strona oraz formularze www posiadają certyfikaty SSL.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia Państwu pomocnych informacji.
 9. Administrator umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania – na warunkach określonych przepisami prawa.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na prawidłowość ich przetwarzania przez Administratora do czasu wycofania zgody.
 11. Administrator informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 12. Administrator zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych, Administrator stosuje metody ochrony logowania się, poziomów i haseł dostępu oraz szyfrowania. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby. w niezbędnym zakresie.
 13. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1B. Klauzula informacyjna – zapis na wydarzenia organizowane przez Mediarecovery

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest MEDIA sp. z o. o . z siedzibą w Katowicach, ul. Piotrowicka 61, 40 – 723 Katowice, NIP: 634-23-41-032 KRS: 0000232909, kapitał zakładowy: 400.000,00 zł. Kontakt do administratora: zgoda@mediarecovery.pl.
 2. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem email pod adresem biuro@mediarecovery.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej rejestracji oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez MEDIA sp. z o. o . – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Państwa dane będą  przetwarzane przez okres rejestracji i udziału w wydarzeniu, a po jego zakończeniu tylko w zakresie niezbędnym do obsługi wydarzenia. W tym samym zakresie, dane będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów rachunkowych i podatkowych.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z naszych usług przez okres dłuższy niż wskazany w punkcie 4, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Użytkownika i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu, a także rejestracją i udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.
 6. W przypadku pozostawienia zgody marketingowej, dane będą przetwarzane na  podstawie udzielonej przez Państwa zgody  – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. W zakresie objętym zgodą Państwa dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia informacji dot. produktów, usług, szkoleń, warsztatów i innych aktywności marketingowych z zakresu bezpieczeństwa IT i informatyki śledczej, które oferuje Administrator.
 8. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 9. Państwa dane są przetwarzane przez dostawców usług działających na rzecz Administratora, takich jak hosting strony www, na której znajduje się formularz zgody czy poczta elektroniczna. Część naszych dostawców posiada siedziby poza Unią Europejską, jednak wszyscy zobowiązani do stosowania standardów zgodnych z wymaganiami RODO. Nasza infrastruktura jest zabezpieczona zgodnie z najlepszymi praktykami, a strona oraz formularze www posiadają certyfikaty SSL.
 10. Administrator umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na warunkach określonych przepisami prawa.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na prawidłowość ich przetwarzania przez Administratora do czasu wycofania zgody.
 12. Administrator informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 13. Administrator zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych Administrator stosuje metody ochrony logowania się, poziomów i haseł dostępu oraz szyfrowania. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie.
 14. Państwa dane osobowe nie będą  wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1C. Klauzula informacyjna – działalność marketingowa Mediarecovery

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MEDIA sp. z o. o . z siedzibą w Katowicach, ul. Piotrowicka 61, 40 – 723 Katowice, NIP: 634-23-41-032 KRS: 0000232909, kapitał zakładowy: 400.000,00 zł. Kontakt do administratora: zgoda@mediarecovery.pl.
 2. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem email pod adresem biuro@mediarecovery.pl.
 3. Państwa dane osobowe pozyskane zostały przez MEDIA sp. z o. o. poprzez ich przekazanie bezpośrednio przez Państwa, bądź w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (szczegółowe informacje w tym zakresie przekazaliśmy w wiadomości e-mail).
 4. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, Państwa dane osobowe będą  przetwarzane  na  podstawie udzielonej przez Państwa zgody  – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach związanych z działalnością marketingową w zakresie produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów biznesowych MEDIA sp. z o.o.
 5. W przypadku pozyskania danych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą, dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na działalności marketingowej produktów i usług własnych oraz partnerów biznesowych MEDIA sp. z o. o.
 6. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, firma zatrudniająca, stanowisko, numer telefonu (jeśli dotyczy).
 7. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wycofania zgody.
 8. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej Administratora, nie dłużej jednak niż przez 3  miesiące, lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.
 9. Niezależnie od postanowień pkt 7 i 8, Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych, przez okresy dłuższe niż wskazane powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed tymi roszczeniami, które powstały w związku z działalnością marketingową Administratora, do czasu ich wygaśnięcia lub przedawnienia.
 10. Państwa dane są przetwarzane przez dostawców usług działających na rzecz Administratora, takich jak poczta elektroniczna. Część naszych dostawców posiada siedziby poza Unią Europejską, jednak wszyscy zobowiązani są do stosowania standardów zgodnych z wymaganiami RODO. Nasza infrastruktura jest zabezpieczona zgodnie z najlepszymi praktykami.
 11. Administrator umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na warunkach określonych przepisami prawa.
 12. Administrator informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 13. Administrator zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych Administrator stosuje metody ochrony logowania się, poziomów i haseł dostępu oraz szyfrowania. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie.
 14. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1D. Klauzula informacyjna – dane osobowe przekazywane przez kontrahentów Administratora

Zgodnie z  art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MEDIA sp. z o. o . z siedzibą w Katowicach, ul. Piotrowicka 61, 40 – 723 Katowice, NIP: 634-23-41-032 KRS: 0000232909, kapitał zakładowy: 400.000,00 zł. Kontakt do administratora: zgoda@mediarecovery.pl.
 2. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem email pod adresem: biuro@mediarecovery.pl.
 3. Państwa dane osobowe zostały przekazane MEDIA sp. z o. o. przez właściwego kontrahenta Administratora, z którym pozostajecie Państwo w stosunku pracy bądź stosunku cywilnoprawnym, w związku z zawarciem lub realizacją umowy zawartej pomiędzy MEDIA sp. z o.o., a tym kontrahentem.
 4. Dane, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych z procesem zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania umowy łączącej Administratora z właściwym kontrahentem, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, w zakresie danych osobowych osób reprezentujących kontrahenta, jego pracowników, współpracowników oraz innych osób, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Administratorowi przez kontrahenta w ww. celach.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a właściwym kontrahentem oraz po zakończeniu jej obowiązywania przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
 6. Niezależnie od postanowień pkt 5, Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed takimi roszczeniami, które powstały w związku z zawarciem lub realizacją umowy zawartej pomiędzy Administratorem a właściwym kontrahentem, do czasu ich wygaśnięcia lub przedawnienia.
 7. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, imię i nazwisko, adres e-mail, firma zatrudniająca, stanowisko, numer telefonu (jeśli dotyczy).
 8. Państwa dane są przetwarzane przez dostawców usług działających na rzecz Administratora, takich jak poczta elektroniczna. Część naszych dostawców posiada siedziby poza Unią Europejską, jednak wszyscy zobowiązani do stosowania standardów zgodnych z wymaganiami RODO. Nasza infrastruktura jest zabezpieczona zgodnie z najlepszymi praktykami.
 9. Administrator umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania– na warunkach określonych przepisami prawa.
 10. Administrator informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 11. Administrator zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych Administrator stosuje metody ochrony logowania się, poziomów i haseł dostępu oraz szyfrowania. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie.
 12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

2. Zbieranie danych o użytkowniku

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje w celach statystycznych, marketingowych i UX-owych poniższe technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Piksel Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku, sprawdzania działań użytkownika między stroną docelową a profilem firmowym firmy na Facebooku, oraz prowadzenia działań remarketingowych.
 • Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony, czytelności treści i zbierania zanonimizowanych danych dot. użytkowników odwiedzjących stronę.
 • Kod Google Adwords – w celu realizacji, jak i optymalizacji działań reklamowych w Internecie.
 • Google LLC – w ramach witryny osadzane są pliki YouTube, które zawierają wbudowany kod Google LLC zliczający interakcje użytkownika z osadzoną treścią.
 • Kod Hotjar – w celu polepszenia działania strony w tym lepszego dopasowania poszukiwanej treści do preferencji użytkownika.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celach statystycznych, marketingowych i UX-owych.
 • Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat.

3. Pliki cookies

 • Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze strony. Przede wszystkim zawierają nazwę strony/podstrony internetowej, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies na urządzeniu końcowym. Istnieje jednak możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania modyfikacji w tym zakresie jest równoznaczny z akceptacją zasad gromadzenia plików cookies, stosowanych przez Administratora na niniejszej stronie (Strona z aktualnie dostępnymi narzędziami do blokowania Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). W przypadku zablokowanie plików cookies, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte, aby tego dokonać Użytkownik powinien wejść w ustawienia przeglądarki internetowej i wyczyścić dane przeglądania łącznie z plikami cookies.
 • Przetwarzanie danych zbieranych z wykorzystaniem plików cookies, o których mowa powyżej odbywa się w związku z udzieleniem zgody, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda udzielona przez Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie zachodzące przed jej wycofaniem.
 • Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat.

4. Logi serwera

 • Informujemy, iż korzystanie ze strony www.mediarecovery.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej odbywa się w odniesieniu do danych logów na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora obejmującego administrowanie Serwisem i prowadzenie statystyk.
 • Zebrane logi są przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat.